Валутна валута

сертификат који даје право куповине истих хартија од вредности у другој валути.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.