ЈЕдиница трансакције

Минимални број утврђених пуно роба или хартија од вредности потребних за извршење трансакције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.