Удео сопствених средстава у основна и обртна средства

основна и обртна средства, помножи са учешћем сопствених средстава у укупном износу од обавеза.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.