Финансијски извештај

сажети извештајни образац, који укључује: укупан биланс стања компаније, биланс успеха, извештај о токовима готовине. О. ф. подноси се на разматрање и одобрење акционарима или акционарима компаније годишње.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.