Залог за стварима у залози

залоге покретне имовине грађана за добијање краткорочних кредита од компаније, организација која се бави таквим пословима - залагаонице. Договор о залоги је формализован издавањем заложне карте заложном робом. У случају неизвршења износа зајма осигураног залогом ствари у залози у одређеном року, заложник има право продати ову имовину по истеку уговореног периода.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.