Пледге Генерал

залог, чији износ гарантује износ кредита, правне трошкове и камате у случају да дужник не може платити зајам.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.