Статистички објекат посматрања

скуп особа, појава, објеката који су предмет статистичког посматрања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.