ДЕНАР "КИЛОМЕТЕРС"

накнада за трошкове везане за пословно путовање у приватном аутомобилу.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.