Порез на добит

порез, чији обвезници су сва правна лица која се баве предузетничким активностима. Предмет опорезивања је бруто добит. У току квартала, плаћач плаћа аванс за овај порез. Коначни износ пореза одређују сами плаћници по фиксним стопама као проценат опорезиве добити на основу рачуноводствених података за четвртине по обрачунској основи, на основу стварне добити пријављене у билансу стања, без претходно плаћених авансних плаћања. Мала предузећа су ослобођена плаћања аванса.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.