Ликвидација дивиденди

А. Дивиденда, пријављена на ликвидацији акционарског друштва и дистрибуирана међу акционарима.
Б. Дивиденда која премашује акумулирана средства на рачуну нераспоређене добити на дан објављивања дивиденде.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.