Диверзификација ликвидности

Диверзификација капиталних инвестиција по рочности како би се гарантовала ликвидност.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.