Коефицијент финансијске зависности

финансијски однос који карактерише зависност фирме од позајмљених средстава. К. ф. х. се рачуна као однос дугорочних и краткорочних обавеза.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.