Ад валорем

обрачунат у форми фиксног процента вредности робе, трансакција (порез, царина).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.